personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur EMP Storkök använder de personuppgifter
som lämnas in till oss, alternativt samlas in med hjälp av cookies. Denna policy är tillgänglig via vår
webbplats, empstorkok.se.

EMP Storkök kommer alltid att följa gällande lagar kring integritet samt tillse att personlig
information behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte lämna dina personuppgifter till tredje part utan
föregående samtycke. Det enda undantaget är om lag eller rättsligt bindande beslut från behöriga
myndigheter förekommer.

EMP Storkök behandlar följande personliga uppgifter:
• Namn, e-post och företagsnamn när du fyller i formulär på vår webbplats.
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
• Om du kontaktar EMP Storkök lagrar vi korrespondens eller kommentarer. Dessa kan
innehålla personuppgifter för att kunna ge bättre service nästa gång du kontaktar oss.

Laglighet i behandlingen

EMP Storkök kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syfte som anges i denna policy,
  och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med
  dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de
  syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det
  samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst,
  olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på
  personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras
  utan dröjsmål om EMP Storkök informeras eller annars blir medveten om felaktig
  information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl
  att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta
  behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av EMP Storkök i en
  sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

EMP Storkök samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och EMP Storkök, kommer
din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i
den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla EMP Storkök åtaganden enligt det aktuella
avtalet.

EMP Storkök kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån EMP Storkök är skyldig att
göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

EMP Storkök låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring
av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt
skicka personuppgifter enligt instruktion från EMP Storkök.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen
mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies (tredje part)

EMP Storkök använder cookies för att skapa en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje
part kan komma att användas (ex Google Analytics eller andra webbverktyg) för analysändamål
och/eller förbättring av webbplatsen.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan
information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

EMP Storkök säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina
personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust
eller skada.

EMP Storkök använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången
till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast
till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

EMP Storkök förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, exempelvis för att
följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

Kontaktinformation

https://www.empstorkok.se/kontakt/

MALMÖ Stenbärsgatan 4 • 212 31 • 040 – 22 11 33
HELSINGBORG Vasatorpsvägen 1 • 254 57 • 042 – 450 71 50
ÄNGELHOLM Box 1087, 262 22 • Lärkgatan 5A, 262 32 • 0431 – 44 58 70
KRISTIANSTAD Industrigatan 50 • 291 36 • 044 – 781 87 70
JÖNKÖPING Fordonsvägen 17 • 553 02 • 036 – 777 93 30
VÄXJÖ 0470 – 76 48 70

SE våra electrolux produkter

Högkvalitativa, miljövänliga vitvaror och maskiner

klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande kring storköksprojektering

Vi tar ett helhetsgrepp om ditt storkök och hjälper dig med hela vägen – från projektering via montering och installation till service och underhåll.

KONTAKT

MALMÖ Stenbärsgatan 4  •  212 31  •  040 - 22 11 33
HELSINGBORG Vasatorpsvägen 1  •  254 57  •  042 - 450 71 50
ÄNGELHOLM Box 1087, 262 22 • Lärkgatan 5A, 262 32  •  0431 - 44 58 70
KRISTIANSTAD Industrigatan 50  •  291 36  •  044 - 781 87 70
JÖNKÖPING Fordonsvägen 17  •  553 02  •  036 - 777 93 30
VÄXJÖ 0470 - 76 48 70

EMP STORKÖK AB

EMP Storkök är ett av sex företag i Sverige som är auktoriserad Excellencepartner till Electrolux Professional. Vi är experter på att förbättra våra kunders verksamheter och är verksamma i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län.

Electrolux storkök

Anmälan nyhetsbrev

*Jag godkänner EMP Storköks personuppgiftspolicy