Försäljnings- och leveransvillkor

Montage

Lämnat pris för montering gäller under förutsättning att allmänna gång och transportvägar utom och inom fastigheten samt hiss, erforderlig truck, lyftkran eller dylikt kan användas, att intagning av utrustning kan ske utan att den måste delas och att montering kan utföras i löpande följd, allt under ordinarie arbetstid.

Kostnader för hinder, ändringar eller väntetider, extra resor och traktamenten debiteras. I de fall takskärm, överhyllor från tak etc. ingår i vår leverans gäller mont. exkl. fästanordningar ovan undertak.
Priset gäller exkl. ingjutningar av fixturer, golvgropar och ramar etc.
Priset gäller exkl anslutningar till el, kyla, eller vvs om inget annat avtalats
Om vårt åtagande omfattas av montage ingår även intransport från ankommande bil. 

Dröjsmålsränta

Efter kredittiden debiteras dröjsmålsränta med 8%.

Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir säljarens egendom tills full betalning erlagts.

Stoppningsrätt

Säljaren förbehåller sig rätten att före leverans ompröva lämnade kreditlöften.

Mervärdeskatt

Mervärdeskatt tillkommer enligt gällande bestämmelser f.n 25%

Leveransvillor gäller enligt BFS 2009.6

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt     
    avtalat därom. Avvikelser från
bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.    
    Bestämmelserna tillämpas endast på försäljning till kund i
Sverige.

Anbud

2. Säljarens anbud är för säljaren bindande i två månader, om annat ej skriftligen överenskommits.

Beställning, annullering av order m m

3. Avviker skriftligt antagande svar från anbud genom tillägg, inskränkning eller förbehåll och vill den 
    som avgivit anbudet inte
godta svaret, skall detta meddelas den som avgav svaret. Avtalet är annars
    träffat i enlighet med svarets innehåll.
Har säljaren förbehållit sig att utfärda ordererkännande, skall
    bindande avtal anses träffat först när säljaren utfärdat sådant erkännande.
    Om köparen önskar annullera order efter det bindande avtal kommit till stånd äger säljaren rätt att 
    kräva fullgörelse av avtalet
eller ersättning för nedlagda kostnader jämte skäligt vinstpåslag.

Ritningar m m

4. Ritningar och andra tekniska handlingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka överlämnas av
    den ena parten till den
andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar,
    tekniska handlingar eller annan teknisk
information, inklusive datafiler upprättade skriftligen eller på
   
elektroniska media får inte utan andra partens medgivande användas annat än för montage,
    igångsättning, drift och underhåll
av godset. Mottagande part får endast använda, kopiera eller delge
   
tredje man sådan handling, om det är nödvändigt för att säljaren skall kunna tillverka godset eller för
    att köparen skall kunna
kontrollera och använda godset. Detta innebär bland annat att mottagna
    handlingar och datafiler inte får kopieras, ändras eller i
övrigt på liknande sätt hanteras utan säljarens
    skriftliga
medgivande.

Meddelanden m m

5. I meddelande till motparten skall anges den person eller den enhet hos mottagaren som denne
    uppgivit handlägga ärendet och i
förekommande fall av köparen meddelad beteckning
    (t ex order eller
objektnummer).

Godsets beskaffenhet

6. Godset skall ifråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som 
    följer av avtalet.
Offerter, specifikationer och uppgifter - såväl muntliga som skriftliga - i
    marknadsföring eller eljest om prestanda, kapacitet,
användbarhet, ändamålsenlighet och liknande
    som lämnats av
säljaren eller annan för säljarens räkning, är inte bindande för säljaren i vidare mån
    än vad som uttryckligen framgår av avtalet
genom utfästelse av säljaren; köparen fritar säljaren 
    från allt
ansvar härför.

7. Har inget avtalats om godsets egenskaper skall gods som
säljaren normalt tillhandahåller köparen,
    anses uppfylla samtliga
de egenskaper som köparen har beställt.

Leveranstid m m

8. Godset skall avlämnas vid den tidpunkt som har avtalats. Har parterna istället för en bestämd
    leveranstidpunkt avtalat en
tidsrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från den dag
    bindande avtal förelåg.

Leveranssätt

9. Om ingen leveransklausul särskilt avtalats skall leverans ske fritt säljarens fabrik eller lager exklusive
    emballage.
Leveransklausuler skall tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande Incoterms.
   
Leveransförsening och skadestånd m m

10. Finner säljaren att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för avlämnandet, skall han utan uppskov
      meddela köparen detta och
därvid ange orsaken till dröjsmålet. Säljaren skall såvitt möjligt
     
därvid ange beräknad leveranstidpunkt.

11 Avlämnar säljaren ej godset på avtalad tid, äger köparen kräva att säljaren fullgör sina förpliktelser.
     Köparen är om sådant krav
framställs berättigad till skadestånd om godset avlämnas senare än
    
på avtalad tid och köparen visar att skada uppkommit till följd
    
härav. Skadeståndets belopp är fast och skall, för varje hel vecka
    
förseningen varar, utgöra 0,5 procent av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av
     godset som på grund av
förseningen inte kan tas i avsett bruk. Skadeståndet är begränsat
    
till maximalt 7,5 procent av detta beräkningsunderlag. Köparen förlorar sin rätt till skadestånd, om
     han inte inom tre månader efter
avtalad leveranstid framställt krav härom.

Hävning vid försening

12. Om säljaren ej avlämnat godset på avtalad tid, äger köparen häva avtalet på grund av säljarens
      dröjsmål, dock endast om
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren har
     
insett detta och endast om förseningen medfört rätt till maximalt skadestånd enligt 11 ovan.
      Köparen äger dock ej häva avtalet om
säljaren ställer godtagbart ersättningsgods till köparens
      förfogande
under den tid leveransförseningen varar.

12. Om försenat gods står i sådant sammanhang med redan avlämnat gods eller gods som skall   
      avlämnas senare, att det skulle
medföra väsentlig olägenhet för den hävningsberättigade parten
     
att delvis stå kvar vid köpet får avtalet hävas i sin helhet.

13. Häver köparen avtalet har köparen även rätt till ersättning för
den skada han visar att han lider på
      grund därav. Skadeståndet är
begränsat till 7,5 procent av den del av det avtalade priset som
      hänför sig till den del av godset som hävningen avser, utöver vad
han eventuellt erhållit enligt
      punkt 11 ovan.

Fel eller brist i godset

14. Föreligger fel i försålt gods som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning
      skall säljaren inom skälig
tid efter det att säljaren mottagit skriftligt meddelande därom  
      (reklamation) antingen avhjälpa felet eller företa omleverans av godset. Köparen får inte åberopa
      att godset är felaktigt om
köparen inte lämnar säljaren skriftligt meddelande om felet omgående   
      efter det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.
Vidare åligger det köparen att ta del av 
      bruksanvisningar,
manualer, installationsbeskrivningar och liknande handlingar som har samband
      med det försålda godset och som köparen mottar från
säljaren. Om säljaren så begär skall köparen
      också bekräfta att han
tagit del av sådana handlingar. Köparen skall ge säljaren möjlighet att 
      fastställa skadans art och
uppkomst. Det ankommer på säljaren att avgöra huruvida felet skall
      avhjälpas eller omleverans skall ske. I det fall reparation
skall utföras av säljaren skall köparen efter
      överenskommelse med
säljaren snarast ställa godset till säljarens förfogande

15. Säljarens ansvar begränsas till fel som visar sig inom tolv månader räknat från avlämnandet.
     
Säljaren ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att köparen felaktigt handhaft eller felaktigt
      installerat godset eller använt
godset för annat ändamål än det avsedda.

16. Om säljaren avhjälper felet eller företar omleverans av godset, har köparen inte rätt att göra någon
      annan påföljd gällande mot
säljaren. Köparen äger dock rätt till skadestånd om köparen visar att
      säljarens förfarande medfört skada. Skadeståndet uppgår till
den skada köparen visar, dock att
      skadeståndet aldrig kan
överstiga 15 procent av det avtalade priset som hänför sig till den del av 
      godset som på grund av felet inte kan tas i avsett bruk.


17. Om säljaren inte uppfyller vad som stadgas i punkt 14 ovan
när köparen har reklamerat, äger
      köparen rätt att själv avhjälpa
felet på säljarens bekostnad eller rätt till prisavdrag för försålt gods
      om godset är felaktigt.

18. Köparen äger häva köpet endast om felet är väsentligt för köparen och säljaren insåg detta och om 
      hävning görs innan
avhjälpande eller omleverans skett. Om köparen häver köpet, äger köparen inte
      rätt att göra någon
annan påföljd gällande mot säljaren, dock att köparen äger rätt till skadestånd 
      om köparen visar att säljarens förfarande medfört
skada för köparen. Skadeståndet uppgår till den
      skada köparen
visar, dock att skadeståndet aldrig kan överstiga 15 procent av det avtalade priset
      som hänför sig till den del av godset som
hävningen avser.

19. För begagnat gods ansvarar säljaren om godset varit i väsentligt sämre skick än vad köparen, med
      hänsyn till varans pris
och övriga omständigheter, med fog har kunnat förutsätta.

20. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 14-19 ovan har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är
      således inte skyldig att på
grund av fel i godset utge ersättning till köparen eller annan för     
      personskada, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
indirekt skada och köparen fritar
      säljaren från allt ansvar härför.
Vad avser personskada gäller undantaget endast om inte annat    
      framgår av gällande produktansvarslag.

21. Kvarstår fel i gods efter säljarens avhjälpande eller omleverans äger köparen häva köpet såvitt gäller
      gods som är
felaktigt. Om felaktigt gods står i sådant sammanhang med resten av godset, att det
      skulle medföra en väsentlig olägenhet för
köparen att delvis stå kvar vid köpet får avtalet hävas i sin
      helhet.

22. För normal förslitning och förbrukningsmaterial, såsom glödlampor, filter, säkringar o dyl gäller inte
      säljarens åtagande
enligt punkterna 14-21. Skadans begränsning vid avtalsbrott

23. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger, att vidta alla erforderliga åtgärder för   
      att begränsa uppkommande
skada. Underlåter part detta bortfaller motpartens skyldigheter

Säkerhet

24. Uppkommer skälig anledning att antaga, att köparen ej kommer att fullgöra honom åvilande
      leverans- eller
betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs.
      Ställs ej säkerhet utan dröjsmål, äger säljaren
skriftligen häva avtalet såvitt avser ej levererat gods

Betalning

25. Om inte annat avtalats, erläggs betalning kontant enligt följande plan 1/3 vid avtalets ingående 1/3
      tio dagar före överenskommen leveransdag
1/3 när godset av säljaren enligt avtalet skall avlämnas.

26. Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd dag och om betalning för godset gjorts
      beroende av fullgjord leverans
är han dock skyldig att erlägga betalning som om godset ifråga
     
hade levererats.

27. Köparen svarar för kostnad för lagring av gods som av säljaren gjorts klart för avlämnande, men
      som köparen ej kan omhänderta.
Godset anses som avlämnat av säljaren, varför köparen bär risken
      för godset om det försämras eller förstörs.

28. För det fall väsentliga och oförutsedda prisförändringar på råvaror eller kursförändringar inträffar
      efter avtalet, äger säljaren i
motsvarande mån justera det avtalade priset.

Dröjsmålsränta

29. Om betalning ej erläggs i rätt tid, skall dröjsmålsränta utgår enligt gällande lag.

Äganderättsförbehåll

30. Avlämnat gods förblir säljarens egendom intill dess detsamma blivit tillfullo betalt.
      
Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.

Befrielsegrunder (Force Majeure)

31. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet
      slutits och hindrar dess fullgörande
eller medför att avtalet blir oskäligt betungande: arbetskonflikt
      och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över,
såsom eldsvåda, krig, mobilisering
      eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
      valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på
transportmedel, allmän varuknapphet,
      inskränkningar i fråga om
drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör,
      som har sin grund i sådan omständighet som
avses i denna punkt

32. Om säljaren inte kan fullgöra leveransen utan orimliga
kostnader eller insatser med hänsyn till
      köparens intresse av att
säljaren fullgör köpet är detta en befrielsegrund och köparen äger
     
inte kräva fullgörelse av köpet.

33. Har part ej utan dröjsmål underrättat motparten om att sådan omständighet inträffat, som anges i
      punkt 32 eller 33 ovan, äger
han ej åberopa denna såsom befrielsegrund. Om befrielsegrund har
      åberopats äger den hindrade parten, om han begär det, rätt till
skälig förlängning av den tid inom
      vilken han skall fullgöra sin
prestation. Kan avtalet ändå inte fullgöras inom skälig tid, varvid dock
      minst 6 månaders förlängning skall ha medgivits, äger
vardera parten skriftligen uppsäga avtalet    
      till den del dess
fullgörande hindrats av omständigheter som ovan nämnts. Om den del av avtalet,
      som uppsagts, står i sådant sammanhang med resten
av avtalet, att det skulle medföra en väsentlig
      olägenhet för den
andre parten att delvis stå kvar vid köpet får avtalet uppsägas i sin helhet. Annan
      påföljd, exempelvis skadestånd, får inte göras
gällande när befrielsegrund gäller, oavsett om
      uppsägning av
avtalet sker eller ej.Nyheter direkt
Aktuellt
Den första november tillträdde Patrik Linné som VD för EMP Storkök AB. Några av hans uppgifter blir att utifrån EMP Storköks tillväxtstrategi stärka kund-upplevelsen och att fortsätta utveckla arbetet mot att bli marknadens attraktivaste arbetsgivare. Läs mer......
Vi tipsar om
DISKA EN KORG MED BARA ETT GLAS VATTEN >>>>>>>>>>>>>> Du kan spara 27 200 SEK/ÅR* när du diskar efter 500 måltider under rusningstid, två gånger om dagen Ett glas vatten är allt som behövs för att avlägsna allt diskmedel och hygienisera en korg med nya green & clean tunneldiskmaskin. Läs mer ......
KYLA I TOPPKLASS >>>>>>>>> Mer kapacitet och bäst i klassen på energieffektivitet. Med ecostore kan du spara upp till 80% på din elräkning*. Electrolux Professionals ecostore HP i energiklass A möter kraven för den högsta klassen i den obligatoriska energimärkningen för professionella kyl- och frysskåp. ecostore, en mästare på hållbarhet och besparing. Läs mer .......
Vårt engagemang

EMP Storkök har sedan flera år tillbaks ett engagemang genom WWF. Vi är också mycket stolt exklusive auktoriserad partner till Electrolux.

KONTAKT

Malmö
Stenyxegatan 21 B
213 76 Malmö
Tel. 040 - 22 11 33


Helsingborg
Vasatorpsvägen 1
254 57 Helsingborg
Tel. 042 - 450 71 50


Ängelholm
Lärkgatan 5A
262 32 Ängelholm
Tel. 0431 - 44 58 70


Kristianstad
Industrigatan 50
291 36 Kristianstad
Tel. 044 - 781 87 70


Jönköping
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Tel. 036-16 48 70
Växjö
Tel. 0470-76 48 70
Våra försäljningsvillkor
Kontakta oss
Service
Hitta till oss